آدم تا چیزی را به دست نیاورد فکر میکند عجب آش دهان سوزی است!
از کانال هانیه صادقی