رابطه علت و معلولی رو همیشه نادیده میگیرم و همه چیز رو انتزاعی تحلیل میکنم که نتایج غلط خودم رو جدی بگیرم.