نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم؟
که به روی دوست ماند که برافکند نقابی!
سعدی شیرازی