چقدر دروغ گفتم به خودم! 

یعنی میتونم خودم رو ببخشم؟