چرا ما با احساس رنجش/ترس/ناامنی/بی توجهی احساس آشنایی میکنیم؟