امیرحافظ تو نه به من نه پدرت نه هیچ کس دیگه مجبور نیستی بگی چشم. آدم مطیع رو میشه اسیر کرد اما اسیر عصیانگر بالاخره فرار میکنه. فرشته ی روی شونه ی راستت عصیانه پسرم. اسیرِ خودت هم نباش.