دسته کلیدم دستم بود؛ با پشت دستم خواستم لطافت جنس کاموا رو بسنجم دیدم حلقه کلید گیر کرد به کاموا و کمی از نخ کلاه کشیده شد. با انگشت نخ بیرون زده رو خوابوندم روی کلاه. دو تا انتخاب داشتم؛ به فروشنده بگم و برم؛ نگم و بخرم. خوب البته من سومی رو انتخاب کردم: خریدم بعد گفتم!