همه چی برگشت سرجایی که باید می بود و نبود. گاهی یک اتفاق بد میتونه همه چیز رو به راه کنه. باورش سخته ولی میشه.