پذیرفتن یک " نشدن" لزوما شکست نیست. 
صبور باید شد...