دلم برای تابه پیرکس های نشکن که روی شعله میگذاریم به درد میاد! انگار شعله آزارش نمیده اما امشب حس کردم چقدر دوتامون داریم تحمل میکنیم و خودمون رو زدیم به بی خیالی!