مثل نوزادها که وقتی به دنیا میان باید دو تا بزنن پشتشون تا گریه کنن من آستانه درد رد میکنم اما باز توان و قدرت گریه کردن ندارم. اما خوب خوشحالم که به روی خودم نیاوردم.