ز بیگانه تمنا میکرد و این قبیل حرفها.

الان دیگه فهمید آنچه را که خود داشت.