خدایا من ایمان دارم تو وجود داری؛ میخوام بدونم میتونی دوباره به من اعتماد کنی؟