یه کاری نکنید آدمها تایم کوتاه دلتنگیِ شما رو که پشت سر میگذارن شکر به جا بیارن که نیستید. 
میگفت انقدر خوب باش نبودنت تنبیه باشه ولی آخه نبودنت الان شده تشویق!