گفت خانوم دوستم همش میگه حوصله تو ندارم! آخه تا دیروز که خوب بودیم. گفتم منم خیلی وقت ها شده یکی رو دوست دارم خیلی هم دوست دارم ولی دلم نمیخواد ببینمش یا باهاش حرف بزنم؛ چه اشکالی داره به هم فرصت بدین دلتنگ بشین؟