در روانشناس ها میشه ساحت منحصربه فردی از معصومیت رو زیارت کرد. اونها با تمام پلشتی و پستی که از آدمها و از زندگی می دونن باز از شور زندگی دفاع میکنن. این معصومانه نیست؟!