تلاش کن دقیق باش پیشرفت کن همت داشته باش وسطح استانداردهای زندگیت رو حفظ کن و ارتقا بده. هدفمند باش و نسبت به خودت مسئولانه رفتار کن.