عیبِ روانشناس ها این هست که حواسشون نیست گاها ما دیوهایی هستیم که شیشه عمرمون رو به اونها میسپریم؛ بی محابا هر حرفی رو پیش میکشن و با شیشه عمر ما سامبا میرقصن.