پشت یک وانت نوشته بود:

هرچی باشه می بریم؛ بجز دل!