یکی از جدی ترین اعتراض ها به من این هست: چرا در دسترس نیستی؟چرا جواب تلفن نمیدی!

جوابی هم ندارم بدم، خوب آدم گاهی خوش داره فقط در دسترس خودش باشه.