یه غم بزرگ پیدا کردم در زندگی شخصیم؛ دیگه از اتفاقات ساده و کوچیک ذوق زده نمیشم.