حد اعلای ادب را من رعایت کرده ام
تا نشستی در دلم از خویشتن برخاستم*