می دیدم تلگرام آنلاین هست گاهی میگفتم خوب سلامت هست و کافیه. دیروز دیدم آخرین آنلاین تلگرامش یک ماه پیش بوده و گوشیش هم خاموش و ... . 
خونشون رو در حد کوچه یادمه دل افگار، فکوری، فکری چنین چیزی بود. پلاک هم حدودی یادمه 2،12، 22 ! و سه شنبه صبح میرم ببینم دوست چرا نیست.