ذائقه م تغییر کرده؛ علاوه بر ذایقه چشایی ،ذائقه ی حسی م هم متفاوت شده.