امشب که برمیگشتم دیدم اسم کوچه ای که همراهش رفتم تا راه گم نکنه بمبست خزان بوده.