حقیقت همیشه خوشایند نیست اما نتایج حقیقت همیشه احساس استواری از خویشتن، احساس معقولی از امکانات و یار و همراهی است برای اینکه از زندگی که در حال حاضر داریم به سوی زندگی ای که بیشتر دوستش داریم گام برداریم.
عنوان و متن از کتاب" حق نوشتن"، جولیا کامرون