گفتم احتراما تا اطلاع ثانوی حتی در شعاع هفتصد کیلومتری منم نباش! 
خندید جواب داد: من نباشم یا هیچ کس نباشه؟
گفتم هیچ کس نمیتونه باشه؛ فعلا در بسته ست. شما چون کلید داری و پشت در نمی مونی خواستم خواهش کنم از کلیدت مدتی استفاده نکن.