الگوی روز دانش آموز به جای یک نوجوان محقق و خلاق ؛ نوجوانی ست که به جنگ تانک میرود.

+من با کلیت فرهنگ شهادت مشکلی ندارم، عرضم این هست چرا همه چیز رو به هم گره میزنیم!