نمیدونست من کجا سیر میکنم که! شکوه میکرد چرا حواست نیست.