هر وقت احساس از خودمتشکر بودنم من رو احاطه کرد بهم بگید؛ نشون به نشون ال سی دی شکسته گوشی! به شکل اتومات برمیگردم به حالت تنظیمات کارخانه .