وقتی از دیگران فراری ام به خودم پناه میارم؛ از خودم هم که فراری ام باز به خودم پناه میارم. این " خودم" معبد منه.