خیلی حرف ها گفتنی نیست ولی نوشتنی هست.

مثل اونچه که اینجا مکتوب میشه.

*عنوان از حافظ