خوبیش این هست ک؛ آدم چیزی رو که نداشته هرگز از دست نمیده.