تا بهمن کارم سخته؛ فشار کارم زیاده. بهمن که برسه و بخشی از کار رو تحویل بدم یه آخیش جانانه میگم.