رفتم لیست ها رو به همکارم تحویل بدم. در زدم رفتم داخل دیدم سر نماز بودن.

گفتم وای چه آدم نازنینی داره نماز میخونه چقدر خالص ماه و ...

بعد یادم اومد وقتی یکی نماز میخونه فقط داره نماز میخونه و این لزوما هیچ حسنی رو درباره شخص مذکور تایید نمیکنه.