هشتم آبان قیصر امین پور آخرین نفسش را کشید. 

اما آدمی که با شعرهایش انقدر لطیف زنده ست مگر ممکن است بمیرد؟!