بی پناهی بشر خدا رو متولد کرد یا خدا بشر رو بی پناه آفرید تا سمت خودش برگرده؟