یه نیروی کشش بین انسانی کشف کردم که بر مبنای خلوص و تواضع برقراره.