در خوب خواستن برای همه و عبور کردن 
در اینکه ذره بین رو روی خودت تنظیم کنی و تمرکزت بر خودت باشه 
آرامش هست.