تا در اتاقش رو باز کردم گفت: بازم تو! 
گفتم همون حسی که شما از دیدن من دارین من صدچندان از دیدن شما دارم پس بیاید به شکل مسالمت آمیز ده دقیقه همدیگه رو تحمل کنیم.
گفت شوخی سرت نمیشه؟!