درباره هر چی میخوام بگم قبلا گفتم.
نه که کمبود سوژه و مطلب داشته باشم؛ فقط گاهی حس میکنم دارم خوابِ دیشب رو زندگی میکنم. همه چیز آشناست.