دَرو که بستم و رفتم طرفِ اتاق نشیمن، پشت سرم یه چیزی رو داد زد ولی درست نشنیدم چی. مطمئنم فریاد زد : " موفق باشی" . امیدوارم اینو نگفته باشه، از ته دل امیدوارم. من که هیچ وقت پشتِ سر کسی داد نمیزنم "موفق باشی!" . فکرشو بکنی می بینی خیلی وحشتناکه.
از نانوردشت، سلینجر