زندگی را با چیزهای بسیار ساده پر باید کرد.ساده ها سطحی نیستند......مشکل ما این است برای شیرین کردن زندگی، معجزه نمیکنیم. مشکل ما این است همان قدر که ویران میکنیم نمیسازیم....همان قدر که دور میشویم، باز نمیگردیم....همان قدر که از رونق می اندازیم، رونق نمی بخشیم؛مشکل این است که از همه رویاهای خوش آغاز دور میشویم و این دور شدن به معنی قبول سلطه بی رحمانه زمان است. بر سر قول و قرارهای نخستین نماندن، باور پیرشدگی روح است و خواجگی عاطفه. 
یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی