چرا متوجه نمیشه وقتی میگم "مهم نیست" خیلی برام مهمه؟!