هر هفته شنبه خدا رو شکر میکنم که دیگه دانش آموز نیستم.