به قدری سفرواجبم که انزلی و زاهدان و شیراز برام هم ارز هستن. حتی به سیستان بلوچستان و آران بیدگل هم فکر کردم.