آل احمد 44 سال زندگی کرد.

میرزاخانی 40 سال عمر کرد.

هرشب به خودم میگم اگر از خواب بیدار نشی از تو چی به جا می مونه؟