پیامک فرستاده مژده ی وصل برادر، به خواهر برسان.
پرسیدم یعنی چی؟
گفت نیم ساعت پیش معنیش این بود که چای دم کن الان معنیش این هست که آیفون رو بزن؛ پشت در هستم.