...کم کم عادت میکنی که کنارت نباشم و فقط در قلبت باشم ....
جمله بالا بخشی از یک داستان کودک با عنوان " خداحافظ راکون پیر" بود؛ و چقدر شرح دوری های ماست. شبیه پیس آخر عطر که حواست را جمع میکنه تمام لذت ممکن را از آن ببری.