صورت وضعیت سه هفته ست قراره پول بشه؛ پول رایج مملکت. اما نمیشه.
ناظر پروژه کلید بهشته؛  ایشون کلید بهشت قورت دادن. با ناظر دعواش شده!